Energetické stavby

Ústí nad Labem Střed, IE - 12- 4002102

OBJEDNATEL: ČEZ Distribuce, a.s.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r. o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 244,6 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 12/2011

TECHNICKÝ POPIS:

Strategická stavba ČEZ Distribuce, a.s., nová kompaktní rozvodna 100kV v areálu Spolchemie, úprava stávající transformovny 35/10kV v Panské ulici a nové podzemní kabelové vedení 110kV v délce 2,7km zajišťuje vyšší výkonou kapacitu a spolehlivost dodávky elektřiny pro centrum města Ústí nad Labem i přilehlé části. Společnost AZ Consult, spol. s r.o. zajistila ve spolupráci s generálním projektantem spol. Siemens Engineering, a.s., zpracování stavební části projektové dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení, provádění stavby a vydání územního a stavebního povolení. Po technické i finanční stránce se jedná o jedinečnou investiční strategickou stavbu, díky které bude mít centrum města zajištěno dlouhodobý dostatek kapacity elektřiny pro svůj další rozvoj.