Geotechnický monitoring a polní měření

Monitoring vývoje deformací zdí teras restaurace Větruše.

OBJEDNATEL: Statutární město Ústí nad Labem

CELKOVÝ NÁKLAD: 8,5 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 10/2007 - 5/2008

 TECHNICKÝ POPIS:

Po kolapsu opěrných zdí pod restaurací Větruše byly zbytky opěrných zdí osazeny monitorovacím systémem za účelem odhalení případných dalších sesuvů. Zbylé části opěrných zdí byly osazeny body pro geodetické měření deformací. Na líc zdi byly instalovány náklonoměrné destičky. Na jihozápadním nároží opěrných zdí byly osazeny automatické měřící stanice s indukčními dilatometry pro měření pohybů poměrně velkých trhlin v kamenném zdivu. Monitoring probíhal v období 10/2007 - 5/2008 do doby, kdy bylo přistoupeno ke kompletní sanaci opěrných zdí.


Monitoring skalních masivů nad silnicí I/62.

OBJEDNATEL: Ústecký kraj

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r. o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 250 tis. Kč

TERMÍN REALIZACE: 01/2004 - 12/2007

TECHNICKÝ POPIS:

Bezpečnostní monitoring skalních objektů s predikcí dat, stanovení stupně nebezpečnosti jednotlivých skalních objektů a grafické výstupy naměřených údajů. Aplikované metody ambulantního a automatického monitoringu, dilatometrická a náklonoměrná měření. Měření byla realizována v síti měřících bodů v rozsahu 13 lokalit, tedy cca 200 stanovišť.


 

Stavba 0805F, Tunej Radejčín - Geotechnický monitoring, Tunel Prackovice - Geotechnický monitoring.

OBJEDNATEL: ŘSD ČR, Čerčanská 12, Praha

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 100 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 2009/2010

TECHNICKÝ POPIS:

Geotechnický monitoring portálů, primárního a sekundárního ostění dvou dálničních tunelů během výstavby. Dokumentace čeleb, konvergenční měření, přesná inklinometrie, extenzometrická měření. Účast v řadě monitoringu, geotechnická činnost, zpracování zpráv.