Geotechnika a inženýrská geologie

Rekultivace dolu 5. května.

OBJEDNATEL: Teplárna Trmice, a.s.

ZHOTOVITEL PD: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 45 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 10/2011 - 4/2012

 TECHNICKÝ POPIS:

Zájmový prostor bývalého dolu 5. květen sloužil jako úložiště elektrárenského popílku a v pozdějších letech zde byla skládkována škvára. Navrhovaná rekultivace tohoto dolu bude na zájmové lokalitě podpořena vytvořením biotopu, který se bude co nejvíce blížit stepím a lesostepím charakteristickým pro České středohoří. Hlavní zásadou technického řešení je technicko biologická rekultivace území postiženého důlní činností z roku 2007 a zaplnit zbytkovou jámu dolu na výškovou úroveň 172 - 175 m n. m. Následně plochu použít k pěstování biomasy.


Stabilizace sesuvného území.

OBJEDNATEL: Palivový kombinát Ústí nad Labem

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 139 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 5/2006 - 11/2006

TECHNICKÝ POPIS:

Akce řešila rozsáhlá geotechnická opaTření spočívající v odvodnění a stabilizaci svahů Rabenov. Sesuv svahu dobívacího prostoru dolu Milada byl sanován v několika etapách. Vrchní část sesuvu byla sanována vybudováním mohutné kotvené pilotové stěny spojené s úhlovými zdmi. Součástí sanace vrchní části byly též terénní úpravy a odvodňovací příkopy. Sanace spodní části byla provedena vybudováním přitěžovacích lavic v kombinaci s konsolidačními drenážemi z popílkového stabilizátu.


Protipovodňová opatření města Terezín - PD DSP a inženýring.

OBJEDNATEL: Povodí Ohře, s.p.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 175 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 9/2010 - 12/2013

TECHNICKÝ POPIS:

V rámci projektového stupně DSP byl naší společností proveden inženýrsko-geologický, geofyzikální a hydrogeologický průzkum pro získaní podkladů pro matematické modelování hydraulických vlastností podzemních vod - zejména průsaků pod hrázemi a přes ně. Dále byl proveden stavebně-technický průzkum stávajících stavebních objektů historického významu. Součástí prací byl také dendrologický průzkum včetně projektu archivní výsadby a průzkumu kanalizace. Ve spolupráci se subdodavatelem zabezpečujeme kompletní inženýrskou činnost. V rámci dalších prací dle SOD zabezpečíme činnost stavebního dozoru. Vedoucí sdružení HYDROPROJEKT CZ, a.s. je projektantem stavby.


Rekonstrukce těsnící zdi na levém břehu.

OBJEDNATEL: povodí Labe, s.p.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r. o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 480 tis. Kč

TERMÍN REALIZACE: 08/2009 - 11/2009

TECHNICKÝ POPIS:

Rešerše stávajících dokumentů z geotechnického a hydrogeologického hlediska. Zpracování prováděcí dokumentace pro vrtný výzkum, doplněný o průzkum geofyzikální a speciální měření průsaku. Provedení inženýrsko-geologického průzkumu, vypracování protipovodňového a havarijního plánu, zajištění stavu horninového masivu, polohové a výškové zaměření provedených průzkumných vrtů.