Objekty a budovy

Rekonstrukce čistírny odpadních vod.

OBJEDNATEL: SVS a.s.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 51,6 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 11/2010 - 12/2011

TECHNICKÝ POPIS:

Původní čistírna odpoadních vod ČOV Šluknov byla dimenzována na 3000 EO. ČOV byla látkově i hydraulicky přetěžována. Z tohoto důvodu nebylo možné na kanalizační síť napojovat další producenty odpadních vod a tím je do velké míry zněmožněn jakýkoliv rozvoj města. Odpadní vody z převážné části města jsou v současné době převedeny na ČOV. Koncepce zpracované PD pro čištění odpadních vod zahrnuje kompletní rekonstrukci a doplnění objektů mechanického předčištění odpadních vod a realizací nového biologického stupně. Navrhovaná technologie respektuje specifika lokality, mezi které lze zařadit proměnlivé zatížení ČOV během dne s minimem v nočních hodinách, nutnost značné flexibility provozu s možností přechodu na úsporný režim a v neposlední řadě rovněž požadavek plně automatického provozu s občasnou kontrolou funkce.


Rekonstrukce čistírny odpadních vod.

OBJEDNATEL: SVS a.s.

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

CELKOVÝ NÁKLAD: 45,8 mil. Kč

TERMÍN REALIZACE: 10/2011 - 4/2012

TECHNICKÝ POPIS:

Předmětem zpracování projektové dokumentace byl návrh čistírny odpadních vod pro město Postoloprty. Stávající čistírna odpoadních vod a čerpací stanice ČSOV Draguš byly ve špatném technickém stavu, nedostatečných objemů a při velkých vodách v Ohři docházelo vzhledem k jejich výškovému umístění a vlivem netěsností ochranných hrází, kanalizace i vlastních stavebních objektů, k jejich zaplavení. Základem rekonstrukce ČOV byla výstavba nového kompaktního objektu, který se skládá z provozního objekt, jednotky biologických nádrží a čerpací stanice s lapákem štěrku. Úroveň nádrží a vodotěsných konstrukcí objektů nové ČOV je navržena nad úroveň stoleté vody. Po rekonstrukci stávající ČOV byla navržena nová mechanicko-biologická ČOV pro čištění komunálních splaškových vod pro 5000 EO.